loading

LẬP TỔNG DỰ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT NGÂN SÁCH

Lập ngân sách tức là hoạch định từ các nguồn lực bao gồm vật liệu xây dựng đến nhân công cần thiết từ giai đoạn kế hoạch đến khi triển khai và hoàn thành dự án. Ngân sách còn là một công cụ để kiểm soát, là tiêu chuẩn nhằm so sánh và đo lường sự chênh lệch giữa việc sử dụng các nguồn lực thực tế và kế hoạch. Nếu ngân sách ở mức quá cao sẽ gây ra sự lãng phí và tạo điều kiện cho quản lý lỏng lẻo, nhưng nếu quá thấp sẽ dẫn đến hạn chế thành quả và ảnh hưởng đến cam kết. Các kỹ sư dự toán của Alinco sẽ phối hợp với kiến trúc sư và nhà thầu để đảm bảo đưa ra một bảng dự toán với độ chính xác cao và đã được điều chỉnh để phù hợp với ngân sách chủ đầu tư.