loading

THIẾT KẾ Ý TƯỞNG

Sáng tác ý tưởng thực chất là việc liên kết nhiều yếu tố như vị thế khu đất, bối cảnh không gian, mục đích sử dụng cũng như các yêu cầu khác của khách hàng với nhau. Ở mỗi dự án, các thiết kế của chúng tôi đều được hình thành dựa trên sự phối hợp và chọn lọc nhiều ý tưởng để đúc kết ra giải pháp thiết kế sâu sắc nhất.