SUMMERLAND RESORT

- Vị trí: Tp. Phan Thiết
- Dịch vụ:

Thiết kế ý tưởng
Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Lập tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2019