KHU CÔNG NGHIỆP SLICO

- Vị trí: Tp. Tỉnh Long An
- Quy mô: 195.79 ha
- Dịch vụ:

Quy hoạch đô thị 1/500

Thiết kế ý tưởng

- Năm thiết kế: 2018