THE RIVER CITY

- Vị trí:  Việt Nam

- Quy mô: 126 ha

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng quy hoạch 1/500

- Năm thiết kế: 2021