KHU LIÊN HỢP THỂ DỤC THỂ THAO

- Vị trí: Việt Nam

- Quy mô: 180.7 ha

- Dịch vụ:

          Lập đồ án thiêt kế quy hoạch 1/500 (hình ảnh phối cảnh từ Khách hàng cung cấp)

- Năm thiết kế: 2018 đến nay