FLC QUY NHON

- Vị trí: Quy Nhơn, Việt Nam

- Quy mô: 472 ha

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng quy hoạch 1/500

- Năm thiết kế: 2022