KHU ĐÔ THỊ GÒ DẦU 2

- Vị trí: Tây Ninh, Việt Nam

- Quy mô: 70 ha

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng quy hoạch 1/500

          Lập quy hoạch chi tiết 1/500

- Năm thiết kế: 2021-2022