KHU NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI ÁNH VÂN

- Chủ đầu tư: Công ty Việt Nam
- Vị trí: Tỉnh Quảng Ngãi
- Quy mô: 14 ha
- Dịch vụ:
Lập quy hoạch 1/500
Thiết kế cơ sở
- Năm thiết kế: 2019