THE ART CITY

- Vị trí: Việt Nam
- Quy mô: 287.72 ha
- Dịch vụ:

Thiết kế ý tưởng quy hoạch 1/500

- Năm thiết kế: 2023