ECOLAKE MỸ PHƯỚC

- Vị trí: Bình Dương, Việt Nam

- Quy mô: 48.5 ha

- Dịch vụ:

          Thiết kế ý tưởng quy hoạch 1/500

- Năm thiết kế: 2022