KHU CÁC CƠ SỞ NGHIÊN CỨU, HỢP TÁC ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ (VNC2) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

- Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD ĐH Quốc gia Hà Nội
- Vị trí: Tp.Hà Nội
- Quy mô: 22.89 ha
- Dịch vụ: Quy hoạch chi tiết 1/500
- Năm thiết kế: 2020
- Dự án được thực hiện bởi liên danh Văn phòng Kiến trúc 1+1>2 và Alinco