TRƯỜNG QUỐC TẾ LIÊN CẤP

- Vị trí: Việt Nam
- Quy mô: 7,384.81 m2
- Tổng diện tích sàn: 26,034.48 m2
- Số tầng: 5
- Dịch vụ:

Thiết kế ý tưởng
Thiết kế cơ sở
Thiết kế thi công
Tổng dự toán

- Năm thiết kế: 2020