LAS VEGAS SUN CASINO - BLOCK B

- Vị trí: Campuchia
- Khối B
- Số tầng: 3 - 9 tầng
- Dịch vụ:

Thiết kế ý tưởng nội thất
Thiết kế thi công nội thất

- Năm thiết kế: 2023