KHU NGHỈ DƯỠNG SINH THÁI

- Vị trí: Việt Nam
- Quy mô: 44.11 ha
- Dịch vụ: Thiết kế quy hoạch 1/500
- Năm thiết kế: 2020